Overall ranking

RnkNrNameTotalAdvt%SumDisc.1Disc.2PenalUp to round 1Up to round 2Up to round 3Up to round 4Up to round 5Up to round 6Up to round 7Up to round 8Up to round 9Up to round 10Up to round 11Up to round 12Up to round 13Up to round 14Up to round 15
1st4marian maslo12318,3789,02100,00%13989,95Round:4
825,50
Round:6
846,08
 R1:3th
942,98
R2:2nd
1858,50
R3:3th
2776,34
R4:4th
2776,34
R5:4th
3721,25
R6:6th
4567,33
R7:4th
5522,73
R8:2nd
6522,73
R9:2nd
7522,73
R10:2nd
8435,81
R11:2nd
9285,67
R12:1st
10285,67
R13:1st
11285,67
R14:1st
12207,97
R15:1st
12318,37
2nd5vlado simo12229,34187,1199,28%13852,96Round:9
808,04
Round:11
815,57
 R1:4th
936,87
R2:3th
1851,03
R3:1st
2851,03
R4:1st
2930,39
R5:1st
3844,56
R6:1st
4806,27
R7:1st
5806,27
R8:1st
6718,56
R9:1st
7600,44
R10:1st
8494,01
R11:1st
9309,58
R12:2nd
10243,30
R13:2nd
11215,41
R14:2nd
12125,83
R15:2nd
12229,34
3th2robert benetin12042,23230,5297,76%13658,41Round:9
804,11
Round:1
812,07
 R1:10th
812,07
R2:8th
1677,25
R3:7th
2588,18
R4:7th
2674,84
R5:6th
3640,75
R6:3th
4640,75
R7:2nd
5620,47
R8:4th
6432,83
R9:4th
7244,89
R10:3th
8244,89
R11:3th
9244,89
R12:3th
10168,68
R13:3th
10989,09
R14:3th
11962,19
R15:3th
12042,23
4th12lubomir ivan11811,7264,4095,89%13231,28Round:10
672,60
Round:13
746,97
 R1:5th
931,30
R2:1st
1931,30
R3:2nd
2816,52
R4:2nd
2837,99
R5:2nd
3832,56
R6:2nd
4717,78
R7:3th
5615,39
R8:3th
6483,72
R9:3th
7331,34
R10:4th
8142,20
R11:4th
9006,75
R12:4th
9936,67
R13:4th
10683,64
R14:5th
11558,68
R15:4th
11811,72
5th3robert bartok11747,3296,7195,36%13355,89Round:13
791,88
Round:10
816,69
 R1:1st
1000,00
R2:5th
1826,57
R3:5th
2679,03
R4:5th
2737,77
R5:3th
3737,77
R6:4th
4611,57
R7:6th
5438,14
R8:5th
6304,87
R9:5th
7228,43
R10:5th
8049,29
R11:5th
8993,98
R12:5th
9862,83
R13:5th
10679,52
R14:4th
11679,52
R15:5th
11747,32
6th9zdeno matejka11650,61303,4294,58%13174,22Round:10
761,19
Round:5
762,41
 R1:2nd
952,86
R2:4th
1834,00
R3:4th
2716,82
R4:3th
2835,68
R5:5th
3716,82
R6:5th
4596,48
R7:5th
5440,38
R8:6th
6235,67
R9:6th
7134,28
R10:6th
7896,69
R11:6th
8771,22
R12:6th
9734,80
R13:6th
10522,40
R14:6th
11435,18
R15:6th
11650,61
7th7karol mrva11347,19198,8792,12%12922,05Round:8
774,11
Round:5
800,75
 R1:11th
801,45
R2:9th
1653,19
R3:9th
2557,32
R4:8th
2667,47
R5:8th
3468,92
R6:8th
4378,40
R7:8th
5246,66
R8:7th
6047,41
R9:7th
6939,76
R10:7th
7817,24
R11:7th
8683,49
R12:7th
9533,11
R13:7th
10353,36
R14:7th
11253,79
R15:7th
11347,19
8th11rudolf sandor11148,32276,2390,50%11787,98Round:2
0,00
Round:8
639,66
 R1:8th
838,76
R2:14th
838,76
R3:13th
1602,67
R4:12th
2376,16
R5:10th
3338,80
R6:10th
4166,64
R7:10th
5019,57
R8:10th
5659,24
R9:9th
6656,90
R10:9th
7352,15
R11:9th
8161,46
R12:9th
9145,58
R13:9th
9886,36
R14:8th
10812,39
R15:8th
11148,32
9th1stefan andoga10872,09275,4988,26%12380,78Round:13
746,40
Round:8
762,29
 R1:9th
815,00
R2:6th
1749,53
R3:6th
2595,62
R4:6th
2723,69
R5:7th
3636,63
R6:7th
4451,63
R7:7th
5274,57
R8:8th
6037,29
R9:8th
6813,51
R10:8th
7639,18
R11:8th
8426,56
R12:8th
9261,14
R13:8th
10023,42
R14:9th
10786,80
R15:9th
10872,09
10th13marian bene str.10596,61441,0086,02%11229,12Round:10
0,00
Round:12
632,51
 R1:6th
860,26
R2:7th
1723,68
R3:8th
2577,55
R4:9th
2577,55
R5:9th
3441,86
R6:9th
4248,91
R7:9th
5030,98
R8:9th
5809,35
R9:10th
6610,32
R10:10th
7351,12
R11:10th
8070,75
R12:10th
8703,25
R13:10th
9439,88
R14:10th
10322,83
R15:10th
10596,61
11th10peter ondrejka10155,61110,9482,44%11437,51Round:13
621,33
Round:10
660,56
 R1:7th
841,14
R2:10th
1581,41
R3:10th
2355,77
R4:11th
2435,68
R5:11th
3259,59
R6:11th
3999,86
R7:12th
4718,47
R8:12th
5459,65
R9:11th
6225,88
R10:11th
6904,76
R11:11th
7764,40
R12:11th
8536,06
R13:11th
9196,62
R14:11th
9998,23
R15:11th
10155,61
12th8ondrej styk10044,661138,7281,54%11234,70Round:10
564,76
Round:13
625,28
 R1:13th
676,38
R2:12th
1422,94
R3:12th
2143,30
R4:10th
2438,97
R5:12th
3255,66
R6:12th
3992,56
R7:11th
4748,51
R8:11th
5471,97
R9:12th
6190,08
R10:12th
6866,47
R11:12th
7643,62
R12:12th
8488,61
R13:12th
9113,88
R14:12th
9883,79
R15:12th
10044,66
13th6vlado gabor8905,952402,8572,30%8905,95Round:7
0,00
Round:8
0,00
 R1:12th
782,33
R2:11th
1512,93
R3:11th
2235,08
R4:13th
2284,14
R5:13th
3006,29
R6:13th
3725,61
R7:13th
4380,17
R8:13th
4380,17
R9:13th
5279,42
R10:13th
6078,16
R11:13th
6705,64
R12:13th
7473,47
R13:13th
8129,80
R14:13th
8905,95
R15:13th
8905,95
14th14ladislav virag6503,100,0052,79%6603,10Round:11
0,00
Round:12
0,00
100R1:14th
525,05
R2:13th
1037,35
R3:14th
1551,27
R4:14th
1601,92
R5:14th
2176,74
R6:14th
2689,04
R7:14th
3200,19
R8:14th
3694,07
R9:14th
4195,34
R10:14th
4553,40
R11:14th
4875,18
R12:14th
4875,18
R13:14th
5348,95
R14:14th
5869,34
R15:14th
6503,10

Up to round 15

RnkVarNrNameTotalAdvt%SumDisc.1Disc.2PointsPenal
1st04marian maslo12318,3789,02100.00%13989,95Round:4
825,50
Round:6
846,08
12318,37 
2nd05vlado simo12229,34187,1199,28%13852,96Round:9
808,04
Round:11
815,57
12229,34 
3th02robert benetin12042,23230,5297,76%13658,41Round:9
804,11
Round:1
812,07
12042,23 
4th+112lubomir ivan11811,7264,4095,89%13231,28Round:10
672,60
Round:13
746,97
11811,72 
5th-13robert bartok11747,3296,7195,36%13355,89Round:13
791,88
Round:10
816,69
11747,32 
6th09zdeno matejka11650,61303,4294,58%13174,22Round:10
761,19
Round:5
762,41
11650,61 
7th07karol mrva11347,19198,8792,12%12922,05Round:8
774,11
Round:5
800,75
11347,19 
8th011rudolf sandor11148,32276,2390,50%11787,98Round:2
0,00
Round:8
639,66
11148,32 
9th01stefan andoga10872,09275,4988,26%12380,78Round:13
746,40
Round:8
762,29
10872,09 
10th013marian bene str.10596,61441,0086,02%11229,12Round:10
0,00
Round:12
632,51
10596,61 
11th010peter ondrejka10155,61110,9482,44%11437,51Round:13
621,33
Round:10
660,56
10155,61 
12th08ondrej styk10044,661138,7281,54%11234,70Round:10
564,76
Round:13
625,28
10044,66 
13th06vlado gabor8905,952402,8572,30%8905,95Round:7
0,00
Round:8
0,00
8905,95 
14th014ladislav virag6503,10 52,79%6603,10Round:11
0,00
Round:12
0,00
6603,10100


Up to round 14

RnkVarNrNameTotalAdvt%SumDisc.PointsPenal
1st04marian maslo12207,9782,14100.00%13033,47Round:4
825,50
12207,97 
2nd05vlado simo12125,83163,6499,33%12933,88Round:9
808,04
12125,83 
3th02robert benetin11962,19282,6797,99%12766,30Round:9
804,11
11962,19 
4th+13robert bartok11679,52120,8395,67%12471,39Round:13
791,88
11679,52 
5th-112lubomir ivan11558,68123,5194,68%12231,28Round:10
672,60
11558,68 
6th09zdeno matejka11435,18181,3993,67%12196,37Round:10
761,19
11435,18 
7th07karol mrva11253,79441,4092,18%12027,90Round:8
774,11
11253,79 
8th+111rudolf sandor10812,3925,5988,57%10812,39Round:2
0,00
10812,39 
9th-11stefan andoga10786,80463,9788,36%11533,20Round:13
746,40
10786,80 
10th013marian bene str.10322,83324,6084,56%10322,83Round:10
0,00
10322,83 
11th010peter ondrejka9998,23114,4481,90%10619,56Round:13
621,33
9998,23 
12th08ondrej styk9883,79977,8480,96%10448,54Round:10
564,76
9883,79 
13th06vlado gabor8905,953036,6072,95%8905,95Round:7
0,00
8905,95 
14th014ladislav virag5869,34 48,08%5969,34Round:11
0,00
5969,34100


Up to round 13

RnkVarNrNameTotalAdvt%SumDisc.PointsPenal
1st04marian maslo11285,6770,26100.00%12111,17Round:4
825,50
11285,67 
2nd05vlado simo11215,41226,3299,38%12023,45Round:9
808,04
11215,41 
3th02robert benetin10989,09305,4697,37%11793,20Round:9
804,11
10989,09 
4th012lubomir ivan10683,644,1294,67%11356,23Round:10
672,60
10683,64 
5th03robert bartok10679,52157,1294,63%11471,39Round:13
791,88
10679,52 
6th09zdeno matejka10522,40169,0493,24%11283,59Round:10
761,19
10522,40 
7th07karol mrva10353,36329,9391,74%11127,47Round:8
774,11
10353,36 
8th01stefan andoga10023,42137,0688,82%10769,82Round:13
746,40
10023,42 
9th011rudolf sandor9886,36446,4887,60%9886,36Round:2
0,00
9886,36 
10th013marian bene str.9439,88243,2683,64%9439,88Round:10
0,00
9439,88 
11th010peter ondrejka9196,6282,7481,49%9817,95Round:13
621,33
9196,62 
12th08ondrej styk9113,88984,0880,76%9678,64Round:10
564,76
9113,88 
13th06vlado gabor8129,802780,8572,04%8129,80Round:7
0,00
8129,80 
14th014ladislav virag5348,95 47,40%5448,95Round:11
0,00
5448,95100


Up to round 12

RnkVarNrNameTotalAdvt%SumDisc.PointsPenal
1st+14marian maslo10285,6742,36100.00%11111,17Round:4
825,50
10285,67 
2nd-15vlado simo10243,3074,6399,59%11051,35Round:9
808,04
10243,30 
3th02robert benetin10168,68232,0198,86%10972,79Round:9
804,11
10168,68 
4th012lubomir ivan9936,6773,8496,61%10609,27Round:10
672,60
9936,67 
5th03robert bartok9862,83128,0395,89%10679,52Round:10
816,69
9862,83 
6th09zdeno matejka9734,80201,6994,64%10495,99Round:10
761,19
9734,80 
7th07karol mrva9533,11271,9792,68%10307,23Round:8
774,11
9533,11 
8th01stefan andoga9261,14115,5690,04%10023,42Round:8
762,29
9261,14 
9th011rudolf sandor9145,58442,3388,92%9145,58Round:2
0,00
9145,58 
10th013marian bene str.8703,25167,2084,62%8703,25Round:10
0,00
8703,25 
11th010peter ondrejka8536,0647,4582,99%9196,62Round:10
660,56
8536,06 
12th08ondrej styk8488,611015,1482,53%9053,36Round:10
564,76
8488,61 
13th06vlado gabor7473,472598,2972,66%7473,47Round:7
0,00
7473,47 
14th014ladislav virag4875,18 47,40%4975,18Round:11
0,00
4975,18100


Up to round 11

RnkVarNrNameTotalAdvt%SumDisc.PointsPenal
1st05vlado simo9309,5823,92100.00%10117,63Round:9
808,04
9309,58 
2nd04marian maslo9285,6740,7799,74%10111,17Round:4
825,50
9285,67 
3th02robert benetin9244,89238,1499,31%10049,01Round:9
804,11
9244,89 
4th012lubomir ivan9006,7512,7796,75%9679,35Round:10
672,60
9006,75 
5th03robert bartok8993,98222,7696,61%9810,67Round:10
816,69
8993,98 
6th09zdeno matejka8771,2287,7394,22%9532,41Round:10
761,19
8771,22 
7th07karol mrva8683,49256,9493,27%9457,61Round:8
774,11
8683,49 
8th01stefan andoga8426,56265,1090,51%9188,84Round:8
762,29
8426,56 
9th011rudolf sandor8161,4690,7187,67%8161,46Round:2
0,00
8161,46 
10th013marian bene str.8070,75306,3486,69%8070,75Round:10
0,00
8070,75 
11th010peter ondrejka7764,40120,7883,40%8424,97Round:10
660,56
7764,40 
12th08ondrej styk7643,62937,9882,10%8208,38Round:10
564,76
7643,62 
13th06vlado gabor6705,641830,4672,03%6705,64Round:7
0,00
6705,64 
14th014ladislav virag4875,18 52,37%4975,18Round:11
0,00
4975,18100


Up to round 10

RnkVarNrNameTotalAdvt%SumDisc.PointsPenal
1st05vlado simo8494,0158,21100.00%9302,06Round:9
808,04
8494,01 
2nd04marian maslo8435,81190,9199,31%9261,31Round:4
825,50
8435,81 
3th+12robert benetin8244,89102,6997,07%9049,01Round:9
804,11
8244,89 
4th-112lubomir ivan8142,2092,9195,86%8814,80Round:10
672,60
8142,20 
5th03robert bartok8049,29152,6094,76%8865,98Round:10
816,69
8049,29 
6th09zdeno matejka7896,6979,4592,97%8657,89Round:10
761,19
7896,69 
7th07karol mrva7817,24178,0692,03%8591,36Round:8
774,11
7817,24 
8th01stefan andoga7639,18287,0389,94%8401,47Round:8
762,29
7639,18 
9th011rudolf sandor7352,151,0386,56%7352,15Round:2
0,00
7352,15 
10th013marian bene str.7351,12446,3686,54%7351,12Round:10
0,00
7351,12 
11th010peter ondrejka6904,7638,2981,29%7565,32Round:10
660,56
6904,76 
12th08ondrej styk6866,47788,3080,84%7431,22Round:10
564,76
6866,47 
13th06vlado gabor6078,161524,7771,56%6078,16Round:7
0,00
6078,16 
14th014ladislav virag4553,40 53,61%4975,18Round:10
321,78
4653,40100


Up to round 9

RnkVarNrNameTotalAdvt%SumDisc.PointsPenal
1st05vlado simo7600,4477,71100.00%8408,48Round:9
808,04
7600,44 
2nd04marian maslo7522,73191,3998,98%8348,23Round:4
825,50
7522,73 
3th012lubomir ivan7331,3486,4496,46%8142,20Round:8
810,86
7331,34 
4th02robert benetin7244,8916,4695,32%8049,01Round:9
804,11
7244,89 
5th03robert bartok7228,4394,1595,11%8049,29Round:7
820,86
7228,43 
6th09zdeno matejka7134,28194,5293,87%7896,69Round:5
762,41
7134,28 
7th07karol mrva6939,76126,2591,31%7713,87Round:8
774,11
6939,76 
8th01stefan andoga6813,51156,6189,65%7575,79Round:8
762,29
6813,51 
9th+111rudolf sandor6656,9046,5887,59%6656,90Round:2
0,00
6656,90 
10th-113marian bene str.6610,32384,4486,97%7351,12Round:8
740,80
6610,32 
11th+110peter ondrejka6225,8835,8081,91%6904,76Round:7
678,88
6225,88 
12th-18ondrej styk6190,08910,6781,44%6866,47Round:1
676,38
6190,08 
13th06vlado gabor5279,421084,0769,46%5279,42Round:7
0,00
5279,42 
14th014ladislav virag4195,34 55,20%4653,40Round:8
458,06
4195,34 


Up to round 8

RnkVarNrNameTotalAdvt%SumDisc.PointsPenal
1st05vlado simo6718,56195,83100.00%7600,44Round:8
881,88
6718,56 
2nd+24marian maslo6522,7339,0197,09%7348,23Round:4
825,50
6522,73 
3th012lubomir ivan6483,7250,8996,50%7294,58Round:8
810,86
6483,72 
4th-22robert benetin6432,83127,9695,75%7244,89Round:1
812,07
6432,83 
5th+13robert bartok6304,8769,2093,84%7125,73Round:7
820,86
6304,87 
6th-19zdeno matejka6235,67188,2692,81%6998,08Round:5
762,41
6235,67 
7th+17karol mrva6047,4110,1190,01%6821,52Round:8
774,11
6047,41 
8th-11stefan andoga6037,29227,9589,86%6799,58Round:8
762,29
6037,29 
9th013marian bene str.5809,35150,1186,47%6550,15Round:8
740,80
5809,35 
10th011rudolf sandor5659,24187,2684,23%5659,24Round:2
0,00
5659,24 
11th08ondrej styk5471,9712,3281,45%6148,36Round:1
676,38
5471,97 
12th010peter ondrejka5459,651079,4881,26%6138,53Round:7
678,88
5459,65 
13th06vlado gabor4380,17686,1065,20%4380,17Round:7
0,00
4380,17 
14th014ladislav virag3694,07 54,98%4152,12Round:8
458,06
3694,07 


Up to round 7

RnkVarNrNameTotalAdvt%SumDisc.PointsPenal
1st05vlado simo5806,27185,80100.00%6718,56Round:5
912,29
5806,27 
2nd+12robert benetin5620,475,0896,80%6432,53Round:1
812,07
5620,47 
3th-112lubomir ivan5615,3992,6696,71%6483,72Round:6
868,33
5615,39 
4th+24marian maslo5522,7382,3595,12%6348,23Round:4
825,50
5522,73 
5th09zdeno matejka5440,382,2493,70%6202,79Round:5
762,41
5440,38 
6th-23robert bartok5438,14163,5693,66%6259,00Round:7
820,86
5438,14 
7th01stefan andoga5274,5727,9290,84%6037,29Round:6
762,72
5274,57 
8th07karol mrva5246,66215,6890,36%6047,41Round:5
800,75
5246,66 
9th013marian bene str.5030,9811,4186,65%5809,35Round:7
778,37
5030,98 
10th011rudolf sandor5019,57271,0786,45%5019,57Round:2
0,00
5019,57 
11th+18ondrej styk4748,5130,0381,78%5424,89Round:1
676,38
4748,51 
12th-110peter ondrejka4718,47338,3081,27%5397,35Round:7
678,88
4718,47 
13th06vlado gabor4380,171179,9875,44%4380,17Round:7
0,00
4380,17 
14th014ladislav virag3200,19 55,12%3694,07Round:6
493,88
3200,19 


Up to round 6

RnkVarNrNameTotalAdvt%SumDisc.PointsPenal
1st05vlado simo4806,2788,49100.00%5718,56Round:5
912,29
4806,27 
2nd012lubomir ivan4717,7877,0398,16%5586,11Round:6
868,33
4717,78 
3th+32robert benetin4640,7529,1896,56%5452,81Round:1
812,07
4640,75 
4th-13robert bartok4611,5715,0995,95%5438,14Round:2
826,57
4611,57 
5th09zdeno matejka4596,4829,1595,64%5358,89Round:5
762,41
4596,48 
6th-24marian maslo4567,33115,7095,03%5392,83Round:4
825,50
4567,33 
7th01stefan andoga4451,6373,2392,62%5214,35Round:6
762,72
4451,63 
8th07karol mrva4378,40129,4991,10%5179,15Round:5
800,75
4378,40 
9th013marian bene str.4248,9182,2688,40%5030,98Round:4
782,07
4248,91 
10th011rudolf sandor4166,64166,7886,69%4166,64Round:2
0,00
4166,64 
11th010peter ondrejka3999,867,3183,22%4718,47Round:6
718,61
3999,86 
12th08ondrej styk3992,56266,9583,07%4668,94Round:1
676,38
3992,56 
13th06vlado gabor3725,611036,5777,52%4380,17Round:6
654,56
3725,61 
14th014ladislav virag2689,04 55,95%3182,93Round:6
493,88
2689,04 


Up to round 5

RnkVarNrNameTotalAdvt%SumDisc.PointsPenal
1st05vlado simo3844,5612,00100.00%4756,85Round:5
912,29
3844,56 
2nd012lubomir ivan3832,5694,7899,69%4717,78Round:3
885,22
3832,56 
3th+23robert bartok3737,7716,5297,22%4564,34Round:2
826,57
3737,77 
4th04marian maslo3721,254,4296,79%4546,75Round:4
825,50
3721,25 
5th-29zdeno matejka3716,8276,0896,68%4479,24Round:5
762,41
3716,82 
6th+12robert benetin3640,754,1294,70%4452,81Round:1
812,07
3640,75 
7th-11stefan andoga3636,63167,7194,59%4451,63Round:1
815,00
3636,63 
8th07karol mrva3468,9227,0690,23%4269,67Round:5
800,75
3468,92 
9th013marian bene str.3441,86103,0689,53%4223,94Round:4
782,07
3441,86 
10th+211rudolf sandor3338,8079,2286,84%3338,80Round:2
0,00
3338,80 
11th010peter ondrejka3259,593,9284,78%3999,86Round:2
740,28
3259,59 
12th-28ondrej styk3255,66249,3784,68%3932,05Round:1
676,38
3255,66 
13th06vlado gabor3006,29829,5578,20%3725,61Round:5
719,32
3006,29 
14th014ladislav virag2176,74 56,62%2689,04Round:2
512,30
2176,74 


Up to round 4

RnkVarNrNameTotalAdvt%SumDisc.PointsPenal
1st05vlado simo2930,3992,41100.00%3844,56Round:2
914,16
2930,39 
2nd012lubomir ivan2837,992,3196,85%3723,21Round:3
885,22
2837,99 
3th+19zdeno matejka2835,6859,3496,77%3716,82Round:2
881,15
2835,68 
4th-14marian maslo2776,3438,5794,74%3601,84Round:4
825,50
2776,34 
5th03robert bartok2737,7714,0993,43%3564,34Round:2
826,57
2737,77 
6th01stefan andoga2723,6948,8592,95%3538,69Round:1
815,00
2723,69 
7th02robert benetin2674,847,3791,28%3486,91Round:1
812,07
2674,84 
8th+17karol mrva2667,4789,9391,03%3468,92Round:1
801,45
2667,47 
9th-113marian bene str.2577,55138,5787,96%3359,62Round:4
782,07
2577,55 
10th+28ondrej styk2438,973,2983,23%3115,36Round:1
676,38
2438,97 
11th-110peter ondrejka2435,6859,5283,12%3175,95Round:2
740,28
2435,68 
12th+111rudolf sandor2376,1692,0281,09%2376,16Round:2
0,00
2376,16 
13th-26vlado gabor2284,14682,2277,95%3006,29Round:3
722,15
2284,14 
14th014ladislav virag1601,92 54,67%2114,22Round:2
512,30
1601,92 


Up to round 3

RnkVarNrNameTotalAdvt%PointsPenal
1st+25vlado simo2851,0334,51100.00%2851,03 
2nd-112lubomir ivan2816,5240,1898,79%2816,52 
3th-14marian maslo2776,3459,5297,38%2776,34 
4th09zdeno matejka2716,8237,7995,29%2716,82 
5th03robert bartok2679,0383,4193,97%2679,03 
6th01stefan andoga2595,627,4491,04%2595,62 
7th+12robert benetin2588,1810,6490,78%2588,18 
8th-113marian bene str.2577,5520,2290,41%2577,55 
9th07karol mrva2557,32201,5589,70%2557,32 
10th010peter ondrejka2355,77120,6982,63%2355,77 
11th06vlado gabor2235,0891,7978,40%2235,08 
12th08ondrej styk2143,30540,6375,18%2143,30 
13th+111rudolf sandor1602,6751,4056,21%1602,67 
14th-114ladislav virag1551,27 54,41%1551,27 


Up to round 2

RnkVarNrNameTotalAdvt%PointsPenal
1st+412lubomir ivan1931,3072,80100.00%1931,30 
2nd+14marian maslo1858,507,4796,23%1858,50 
3th+15vlado simo1851,0317,0395,84%1851,03 
4th-29zdeno matejka1834,007,4394,96%1834,00 
5th-43robert bartok1826,5777,0494,58%1826,57 
6th+31stefan andoga1749,5325,8490,59%1749,53 
7th-113marian bene str.1723,6846,4489,25%1723,68 
8th+22robert benetin1677,2524,0686,85%1677,25 
9th+27karol mrva1653,1971,7785,60%1653,19 
10th-310peter ondrejka1581,4168,4881,88%1581,41 
11th+16vlado gabor1512,9389,9978,34%1512,93 
12th+18ondrej styk1422,94385,5973,68%1422,94 
13th+114ladislav virag1037,35198,5953,71%1037,35 
14th-611rudolf sandor838,76 43,43%838,76 


Up to round 1

RnkNrNameTotalAdvt%PointsPenal
1st3robert bartok1000,0047,14100.00%1000,00 
2nd9zdeno matejka952,869,8895,29%952,86 
3th4marian maslo942,986,1194,30%942,98 
4th5vlado simo936,875,5793,69%936,87 
5th12lubomir ivan931,3071,0493,13%931,30 
6th13marian bene str.860,2619,1286,03%860,26 
7th10peter ondrejka841,142,3884,11%841,14 
8th11rudolf sandor838,7623,7683,88%838,76 
9th1stefan andoga815,002,9381,50%815,00 
10th2robert benetin812,0710,6281,21%812,07 
11th7karol mrva801,4519,1280,14%801,45 
12th6vlado gabor782,33105,9478,23%782,33 
13th8ondrej styk676,38151,3467,64%676,38 
14th14ladislav virag525,05 52,50%525,05